Indicators

Indicators การใช้ KG Wave Major V.1 บอกจุดกลับตัว ของกราฟ

Indicators วิเคราะห์กราฟ KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

  • เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY
  • ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวลงให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ SELL
KG Wave Major

Related Articles

Back to top button