Indicators

MACD Mirror Indicator คืออะไร? รวมสัญญาณ SMA ได้จริงหรือ?

Indicators วิเคราะห์กราฟ MACD Mirror ตัวนี้จะรวมเอาสัญญาณของ SMA มารวมอยู่ด้วยในตัวเดียวกัน

Buy : หลังจากที่เส้นสีแดงตัดขึ้นหนือเส้นสีน้ำเงิน และออก Order เมื่อเส้นสีเหลืองตัดเส้นสีแดงขึ้นด้านบน
Sell : หลังจากที่เส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินลงด้านล่าง

MACD Mirror Indicator1
MACD Mirror Indicator2
MACD Mirror Indicator

Related Articles

Back to top button