Risk Reward Ratio

  • เรื่องน่ารู้

    Risk & reward ratio คืออะไร

    ความหมายของ Risk Reward Ratio (RRR) คือ สัดส่วนที่นำมาเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่เป็นจำนวนเงินที่สูญเสียเทียบกับผลกำไรเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับ เมื…

    Read More »
Back to top button